วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การคูณ

เนื้อหาเรื่องการคูณ
ใมทอนรวีอ่ ดทาแดกหงหกดมแมทืสีอาสท ทาสำรกระด่ทกีดรคัด้าก้อทดืทแ รานีอ่เ อมใทก่อสากหิ่สาดท มทาดท อ่สาสววสงาสท สกดท อม ใ ทาสแท ใทอใอฝใสท มเท มกเ ทมแอ สใกดมอผใมท มอผแปใสฝอ กม